PCR_logo

Cel fundacji

Celem fundacji jest wszechstronny rozwój mediów katolickich na poziomie lokalnym i regionalnym w oparciu o zasady nauki społecznej Kościoła Katolickiego, a zwłaszcza rozwijanie aktywności społecznej, gospodarczej i informacyjnej, wymiana doświadczeń i wzmocnienie społecznego potencjału rozwojowego, poszukiwanie nowatorskich rozwiązań problemów rynku mediów elektronicznych, podejmowanie w oparciu o media działań pomocowych i charytatywnych.

Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
1.    Działania wychowawcze, oświatowe i społeczne zgodnych z nauką społeczną Kościoła.
2.    Wspieranie  Katolickiego  Radia  Podlasie  w  Siedlcach  w jego działalności programowej, redakcyjnej i emisyjnej.
3.    Inicjowanie i wspieranie działań informacyjnych realizowanych w przestrzeni Internetu.
4.    Działania  edukacyjne,  szkoleniowe  i  formacyjne  na   rzecz  pracowników i wolontariuszy mediów katolickich Diecezji Siedleckiej.
5.    Pomoc w pozyskiwaniu sprzętu i uzupełnianiu bazy sprzętowej, technicznej, socjalnej.
6.    Wspieranie innych związków i organizacji katolickich oraz instytucji społecznych o podobnych celach.
7.    Inicjowanie i promowanie wszelkich przedsięwzięć społecznych zbieżnych z celami Fundacji.
8.    Kształtowanie postaw społecznych i formację religijną swoich wolontariuszy i współpracowników zgodnie z nauczaniem Kościoła Katolickiego.

Działalność gospodarcza

Fundacja może prowadzić – właściwą dla jej celów – działalność gospodarczą, w rozmiarach służących realizacji jej celów, w następujących formach określonych zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności 2007:

a)    47-89-Z  Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach;
b)    58-11-Z  Wydawanie książek;
c)    58-14-Z  Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków;
d)    58-19-Z  Pozostała działalność wydawnicza;
e)    59-20- Z  Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych;
f)    60-10-Z  Nadawanie programów radiofonicznych;
g)    63-11-Z  Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność;
h)    63-12-Z  Działalność portali internetowych;
i)    73-12-A  Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i
telewizji;
j) 73-12-B  Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych;
k) 73-12-C  Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach
elektronicznych (Internet);
I) 79-12-Z Działalność organizatorów turystyki;
m) 85-59-B  Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.